Obsah

Historie obce


Podle tradice existovala osada Špičky, považovaná za jedno z nejstarších sídel na Moravě, už v devátém století v době Velkomoravské říše. Mapa misijní cesty sv. Cyrila a Metoděje (podle Přikryla a Františka) v letech 864 - 867 je vedena i přes Špičky. První písemná zmínka se objevuje v listině z roku 1169 v latinské podobě "in villa Stpicky". V lidovém podání byla obec původně pojmenována Štípky, snad od kácení resp. štípání kmenů či dříví na výrobu loučí. Jiné zdroje uvádí, že jde o plurál zdrobnělého slova ke staročeskému stpicě- "paprsek u kola vozu" - stpička. Když v 11. století odevzdával kníže olomoucký Bedřich okolní krajinu benediktínu Jurikovi, již je tu zmínka o Špičkách. Od 17. století se v písemných materiálech objevuje německá obdoba ve tvaru Speitsch.

Středověká historie je zachycena v dobových dokumentech, z nichž některé jsou považovány za falza. V této době se Špičky, které byly do té doby zeměpanským majetkem, staly zájmovu oblastí olomouckého biskupa, což máme potvrzeno listinou z roku 1270. V ní již je zachyceno odevzdání léna biskupskému manovi Eberhartovi. Po celé 14. století se objevují různí držitelé Špiček, o kterých ale není známo nic bližšího. Koncem 14. století držel Špičky lénem Lacek z Kravař.

ErbI v dalším období byla obec předmětem obchodu mezi různými držiteli. V roce 1522 už prokazatelně držel manství Viktorin ze Žerotína. Po jeho smrti v roce 1529 jeho majetek dědil bratr Bernard ze Žerotína. Žerotínové jako nekatolíci provedli důslednou reformaci a kostel získal evangelickou správu. Pro účast na stavovském povstání byli Žerotínové, po porážce na Bílé Hoře, zbaveni manských práv. Rekatolizace obce však nastává až v roce 1627. V roce 1640 Špičky patřily pod kelečské panství v majetku olomouckého biskupství. V červnu 1642 ustupovalo přes Špičky císařské vojsko ze Slezska před postupujícími Švédy. Obě vojska krajinu strašlivě zpustošila. Až po vestfálském míru se švédská vojska začala stahovat roku 1650 z Moravy.

Samostatná katolická farnost byla obnovena v roce 1771, od roku 1774 vyučoval v obci první stálý učitel. Nová budova školy byla postavena v roce 1873. V roce 1798 byla ke kostelu přistavěná dřevěná věž, vysoká šest sáhů (11,38 m), která byla v roce 1831 nahrazena kemennou. V letech 1900 - 1901 byl kostel regotizován a od té doby se stavebně nezměnil.

Od roku 1924 je stanoven název obce Špičky. V roce 1930 byla do obce zavedena elektřina. Od roku 1976 spadaly Špičky pod správu střediskové obce Hustopeče nad Bečvou. Samostatnost získaly v roce 1992.


V roce 2015 vydala obec publikaci "Špičky - dějiny a současnost obce", která obsáhle zachycuje bohatou historii. (lze získat na OÚ)